ایجوس های کم نیکوتین و سالت نیکوتین/ تفاوتی که اکثرا نمی دانند!

همان طور که میدانید یکی از مهمترین اجزای ویپ، استفاده از ایجوس یا مایعات الکترونیکی است. ایجوس ها به دو نوع کم نیکوتین و سالت نیکوتین تقسیم می شوند. در سال‌های اخیر، بازار ویپینگ به شدت در حال رشد بوده و تعداد زیادی از افراد از سیگار به ویپینگ مهاجرت کرده‌اند. با این حال، با […]